Nápověda k formuláři

ÚVOD:

JEDNODUCHÝ FORMULÁŘ:

ROZŠÍŘENÝ FORMULÁŘ:

ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ:

ZOBRAZENÍ ČLÁNKŮ:

INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ:

JAK ZADAT DOTAZ:

ÚVOD:

Dotazovací jazyk

Dotazovací jazyk
Podrobný popis možností dotazovacího jazyka naleznete v samostatném dokumentu zde. Tato nápověda je určena především k popisu práce s jednotlivými typy formulářů a jejich částí.

Důležité upozornění k navigaci

Důležité upozornění

Pro návrat ze seznamu výsledků nepoužívejte tlačítko prohlížeče Zpět, ale aplikační tlačítko k tomu určené (tlačítko Zpět k hledání nahoře vlevo).
Při vyhledávání rovněž prosím nepoužívejte tlačítko prohlížeče pro obnovu stránky (F5, Aktualizovat).

Mechanismus formulářů

Mechanismus formulářů

Jednotlivé formuláře jsou tvořeny dílčími bloky, které je možné rozvinout nebo zavinout prostřednictvím šipky v levé části záhlaví bloku. Stav jednotlivých bloků lze přednastavit, společně s mnoha dalšími věcmi samostatným průvodcem zde. V záhlaví každého bloku je vidět, co je v bloku nastaveno.

Chyby vstupu

Chyby vstupu

Pokud nejsou vyplněny všechny potřebné údaje v dotazu, vyhledávání se nespustí a nad blokem dotazu se zobrazí červeně chybová hláška.

JEDNODUCHÝ FORMULÁŘ:

Kdy použít jednoduchý formulář

Kdy použít jednoduchý formulář

Jednoduchý formulář, jak už vyplývá z jeho názvu, slouží pouze k základnímu vyhledávání. Pokud Vám stačí zadat jenom text dotazu a vybrat období pro vyhledávání, tak je tento formulář určen právě pro Vás. Kromě toho je možné v tomto formuláři ještě vybrat hlavní skupiny pro vyhledávání a jazyk vyhledávaných článků.

Blok Dotaz

Blok Dotaz

Tento blok je nejdůležitější částí celého vyhledávacího formuláře:
 • text dotazu: hlavní částí bloku dotazu je vstupní pole pro zadání textu Vašeho dotazu
 • jazyk článků: napravo od dotazu je možné vybrat jazyk zdroje vyhledávaných článků

Blok Období

Blok Období

V tomto bloku je třeba vybrat období pro vyhledávání. Doporučujeme zadávat vždy co nejkratší možné období - vyhledávání se tím urychlí:
 • 1 den: vyhledávání v aktuálním dni
 • 2 dny: vyhledávání v dnešním a minulém dni
 • 3 dny: vyhledávání v posledních 3 dnech
 • 1 týden: vyhledávání v posledním týdnu
 • 2 týdny: vyhledávání v posledních 2 týdnech
 • od-do: zadání období od-do výběrem z kalendáře nebo přímým zápisem

Blok Zdroje

Blok Zdroje

V tomto bloku je třeba vybrat hlavní skupiny pro vyhledávání:
 • Vše: při zaškrtnutí volby Vše se vyhledává ve všech skupinách
 • Výběr: při zaškrtnutí volby Výběr se vyhledává jen ve vybraných (zaškrtnutých) skupinách

Tlačítka formuláře

Tlačítka formuláře
 • Spustit vyhledávání: tlačítko pro spuštění vyhledávání
 • Vyprázdnit: tlačítko pro vyprázdnění formuláře

ROZŠÍŘENÝ FORMULÁŘ:

Kdy použít rozšířený formulář

Kdy použít rozšířený formulář

Rozšířený formulář obsahuje oproti jednoduchému formuláři navíc tyto funkčnosti (v dalších odstavcích budou tyto další funkce podrobnějí popsány):
 • Záložky dotazu: blok dotazu obsahuje 4 záložky pro různé typy speciálního vyhledávání (formulářový dotaz, celé zdroje, hlavní zprávy)
 • Další volby pro období: kromě základních voleb pro období jsou zde další speciální volby
 • Tlačítka pro operátory: možnost vkládat do dotazu speciální operátory prostřednictvím tlačítek k tomu určených
 • Zdroje: blok pro výběr oblastí, zdrojů a relací pro vyhledávání
 • Témata: blok pro vyhledávání dle tzv. témat (privátních i veřejných)
 • Ukládání dotazů: součástí je mechanismus pro ukládání a načítání uživatelských dotazů
 • Hledání v polích: blok pro vyhledávání dle polí
 • Nastavení parametrů: blok pro nastavení výstupních parametrů

Záložka Formulářový dotaz

Záložka Formulářový dotaz

Záložka Formulářový dotaz slouží k položení strukturovaného formulářového dotazu, který může být tvořen současně až těmito čtyřmi řádky:
 • 1. Všechna tato slova: jednotlivá slova, oddělená čárkou, která se musí ve vyhledaných článcích vyskytovat všechna
 • 2. Alespoň jedno slovo: jednotlivá slova, oddělená čárkou, z nichž se alespoň jedno slovo musí vyhledaných článcích vyskytovat
 • 3. Žádné z těchto slov: jednotlivá slova, oddělená čárkou, z nichž se žádné slovo nesmí vyhledaných článcích vyskytovat
 • 4. Přesná fráze: fráze nebo věta, která se musí ve vyhledaných článcích vyskytovat
 • Operátor mezi řádky: volba logického operátoru, který se vloží mezi jednotlivé (vyplněné) řádky formulářového dotazu v případě, že je ve formáláři vyplněno více řádku než jeden

Záložka Celé zdroje

Záložka Celé zdroje

Záložka Celé zdroje slouží k zobrazení článků z určité rubriky nebo strany vybraného zdroje - pro tuto funkci jsou zdroje přístupné 14 dnů zpětně:
 • Výběr skupiny, oblasti a zdroje: nejprve je třeba vybrat hlavní skupinu, poté základní oblast a nakonec informační zdroj pro výpis článků
 • Výběr datumu: dále je třeba vybrat datum vydání zdroje
 • Rubrika/relace nebo strana: pro výpis je nutné vybrat také rubriku (relaci) nebo číslo strany

Záložka Hlavní zprávy

Záložka Hlavní zprávy

Záložka Hlavní zprávy slouží k zobrazení článků z hlavních zpravodajských relací televize a článků z titulních stran hlavních tištěných medií.

Další volby pro období

Další volby pro období

Základní formulář obsahuje některé další volby pro výběr období - v bloku pro výběr období stačí zaškrtnout volbu Jiné období a následně vybrat a nastavit jednu z následujících možností:

 • Zpracováno za posledních X hodin: vyhledá dokumenty, které byly zpracovány (přidány do databáze) za posledních X hodin (lze zadat 1 - 72 hodin)
 • Čas zpracování od-do: vyhledá dokumenty, které byly zpracovány (přidány do databáze) v daném časovém rozmezí v aktuálním dni
 • Za posledních X měsíců: vyhledá dokumenty s datem vydání za posledních X kalendářních měsíců (lze zadat 1 - 13 měsíců)
 • Za posledních X roků: vyhledá dokumenty s datem vydání za posledních X kalendářních roků (lze zadat 1 - 5 roků) - při zadání 1 roku vyhledá dokumenty z aktuálního roku

Zdroje

Výběr zdrojů

Blok pro výběr zdrojů slouží k omezení výběru článků dle zadaných skupin, oblastí, zdrojů nebo relací:
 • Seznam zdrojů: v levé části bloku se zobrazuje seznam zdrojů, ve kterém lze zaškrtnutím vybrat požadované zdroje - pokud je zaškrtnutá nadřazená větev, zaškrtnutí podřízených větví se ignoruje
 • Omezení zdrojů: při zaškrtnutí volby Hledat ve všech zdrojích se ignoruje zaškrtnutí zdrojů v seznamu a vyhledává se ve všech zdrojích
 • Úroveň zobrazení seznamu: určuje, jak podrobný výpis zdrojů v seznamu nalevo se má zobrazovat (pouze hlavní skupiny, základní oblasti, jednotlivé zdroje, i relace u tv a rozhlasu anebo všechny zdroje dle abecedy)
 • Interpretace označení: při zaškrtnutí volby Zaškrtnuté zdroje vyjmout se vyhledává ve všech zdrojích, kromě těch, které jsou zaškrtnuty

Témata

Témata

Blok pro vyhledávání dle vybraných témat (tématem se rozumí dotaz předpřipravený analytickým oddělením v Anopressu):
 • Seznam témat: v levé části bloku se zobrazuje seznam témat, ve kterém lze zaškrtnutím vybrat požadovaná témata pro vyhledávání - u řádků seznamu, ve kterých není zaškrtnutí přístupné je třeba vybrat podřízené řádky
 • V seznamu zobrazit: lze zobrazit buď pouze privátní témata (dotazy na ušité na míru klientovi) nebo veřejná témata (obecná společná témata) nebo oboje
 • Vazba mezi tématy: logický operátor pro vazbu mezi vybranými tématy pro případ, že je v seznamu vybráno více témat
 • Vazba dotaz-témata: logický operátor pro vazbu mezi tématy a textem dotazu pro případ, že je současně s tématy uveden i text dotazu - pro službu Privátní monitoring je tento operátor napevno AND - dotazem lze pouze rozšířit vybrané téma

Ukládání dotazů

Ukládání dotazů

Pro práci s dotazy slouží tlačítka, která jsou umístěna v horní části vyhledávacího formuláře pod blokem dotazu:
 • Otevřít dotaz: otevření existujícího, dříve uloženého dotazu uživatelem - nejprve je třeba vybrat skupinu dotazů a poté dotaz, se kterým chcete pracovat.
 • Uložit dotaz: uložení dotazu z formuláře pro další práci - dotaz je třeba zařadit do skupiny dotazů a následně zadat název dotazu pro uložení anebo vybrat již existující dotaz k přepsání
 • Zrušit dotaz: zrušení právě otevřeného dotazu
 • Zavřít dotaz: zavření právě otevřeného dotazu
 • Skupiny dotazů: dotazy jsou ukládány do skupin dotazů, které si definuje uživatel - implicitně je založena Hlavní skupina dotazu - skupiny dotazů lze zakládat a rušit tlačítkem k tomu určeným, umístěným v dialogu pro otevření/uložení/zrušení dotazu napravo od volby skupiny dotazu
 • Ukončení práce s dotazy: pro zavření modrého segmentu pro práci s dotazy slouží křížek v záhlaví segmentu nalevo

Tlačítka s operátory

Tlačítka s operátory

Tlačítka s operátory slouží k rychlému zápisu (přenesení) operátoru do okna dotazu - sekci s operátorovými tlačítky lze rozvinout šedou šipkou vpravo pod oknem dotazu (pro skrytí slouží podobná šipka) - význam jednotlivých operátorů naleznete v nápovědě k dotazovacímu jazyku.

Hledání v polích

Vyhledávání dle polí

Blok pro vyhledávání dle slouží ke strukturovanému vyhledávání v hlavičkových polích (až ve 3 současně):
 • Vazba k dotazu: zadání operátoru pro vazbu daného omezení k textu dotazu
 • Slovo nebo fráze pro vyhledávání: řetězec pro vyhledávání v poli (nesmí obsahovat operátory)
 • Hledat v poli: výběr pole pro hledání
 • Přesně: volba, zda musí pole obsahovat zadaný řetězec přesně (hodnota pole = zadaný výraz)

Nastavení parametrů

Nastavení parametrů

Blok pro zadání základních parametrů - nastavení parametrů se pamatuje pouze do dalšího znovunačtení dotazovacího formuláře - pro trvalé nastavení parametrů slouží tento průvodce. Následuje popis parametrů:
 • Hledat v: určuje způsob vyhledávání (v plných textech = fulltext, v titulku článku, pouze v hlavičce článku = všechna hlavičková pole, pouze v textu článku bez hlavičky, ve vybraném hlavičkovém poli)
 • Řadit dle: určuje způsob řazení seznamu vyhledaných článků
 • Minimální skóre: minimální váha pro vyhledávání
 • Článků na stranu: počet článků na jedné straně seznamu výsledků
 • Typ výstupu: typ seznamu výsledků (základní, se souhrnem ze článku, seskupený do skupin dle společných klíčových slov, sumární graf dle oblasti, zdroje, rubriky, relace, data, měsíce, roku)
 • Klíčová slova: při zaškrtnutí volby nezvýrazňovat se nepodsvěcují klíčová slova v textu článku

ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ:

Seznam vyhledaných článků

Po spuštění dotazu se zobrazí výsledky vyhledávání v témže okně, jako formulář dotazu. V levé části se nachází seznam vyhledaných článků, konkrétní článek se zobrazí v pravé části po kliknutí na nadpis článku v seznamu. Seznam výsledků je tvořen samotným seznamem a dále pak záhlavím a patou seznamu. Šíři seznamu výsledků lze upravit šedým ovládacím prvkem s bílými šipkami, který se nachází mezi seznamem výsledků a zobrazeným článkem.

Popis základní části seznamu výsledků

Popis základní části seznamu výsledků

Tělo seznamu výsledků obsahuje jednotlivé řádky s vyhledanými články v této struktuře:
 • Zaškrtávací pole pro výběr článku: slouží k další práci s články (export, hromadné zobrazení, uložení do profilu) - zaškrtnutí se pamatuje i při listování seznamem výsledků
 • Pořadí: pořadí vyhledaného článku
 • Skóre: váha vyhledaného článku
 • Datum: datum vydání
 • Zdroj: název informačního zdroje (a rubrika, mutace)
 • Strana: číslo strany, případně pořadí na straně (v relaci)
 • Název: název článku = aktivní odkaz pro zobrazení text článku - nepřečtené články se zobrazují tučně
 • Souhrn: pro typ výstupu se souhrnem se zobrazuje i stručný souhrn ze článku

Záhlaví seznamu výsledků

Záhlaví seznamu výsledků

Záhlaví seznamu výsledků obsahuje zleva doprava tyto informace a funkce:

 • Tlačítko pro návrat k formuláři dotazu: Zpět k hledání - pro návrat k seznamu výsledků používejte vždy tuto šipku, nikoliv tlačítko prohlížeče Zpět
 • Informace o počtech vyhledaných článků: hodnotu od lze změnit a po odeslání tlačítkem enter dojde k zobrazení požadované strany seznamu výsledků. V závorce je uveden počet prohledaných článků
 • Navigační šipky: slouží k zobrazení první / předchozí / následující / poslední strany seznamu výsledků
 • Záložky: dále záhlaví obsahuje záložky pro přepínání mezi různýmy typy aktuálního seznamu výsledků (jednoduchý, se souhrnem, sumární graf, seskupený dle společných klíčových slov)
 • Výběr všech článků na straně: kliknutím na checkbox v záhlaví
 • Změna řazení výstupu: aktuální řazení výstupu lze změnit kliknutím na záhlaví příslušného sloupce seznamu výsledků

Pata seznamu výsledků

Pata seznamu výsledků

Pata seznamu výsledků obsahuje zleva doprava tyto informace a funkční tlačítka:

 • Zrušit označení: zruší zaškrtnutí článků na všech stránkách seznamu výsledků, tlačítko obsahuje rovněž informaci o celkovém počtu zaškrtnutých článků
 • Export článků: tlačítko pro akce s označenými (zaškrtnutými) články:
  • Exportovat vybrané články (html, pdf, rtf, isa...)
  • Uložit vybrané články do aktuálního profilu (ISA on-line)
  • Zobrazit vybrané články
  • Zkopírovat seznam článků do schránky

ZOBRAZENÍ ČLÁNKŮ:

Popis zobrazeného článku

Popis zobrazeného článku

Po kliknutí na nadpis článku v seznamu výsledků se v pravé části zobrazí vyhledaný článek - je tvořen samotným tělem článku a dále pak záhlavím a patou článku.

Struktura zobrazeného článku:
 • Hlavičková pole: jednotlivá hlavičková pole článku - v následujícím průvodci lze nastavit, která hlavičková pole chcete zobrazovat a která ne
 • Funkční ikony: tlačítka pro práci se článkem
 • Klíčová slova: seznam klíčových slov z textu (v závorce jejich četnost)
 • Text článku

Funkce pro práci se články (hlavička článku)

Funkce pro práci se články (hlavička článku) V zápatí článku se nacházejí tlačítka a ovládací prvky pro další práci se články (odshora dolů, každý uživatel nemusí mít přístupné všechny funkce):
 • Tlačítko JPG/Tlačítko URL: slouží k zobrazení originálu článku
 • Tisk článku: vytiskne článek
 • Kopie článku do schránky: umožňuje-li to internetový prohlížeč, dojde ke zkopírování zobrazeného článku do schránky počítače
 • Uložit článek do profilu: tlačítko slouží k uložení zobrazeného článku nebo článků do aktuálního profilu (ISA on-line)
 • Odeslat e-mailem: odešle článek na zadanou e-mailovou adresu
 • Přímý odkaz: zobrazí url pro přímý odkaz na článek (pro zobrazení článku musí být uživatel přihlášen)

Záhlaví článku - zpřesnění dotazu

Záhlaví článku - zpřesnění dotazu

Tato část slouží ke zpřesnění již zadaného dotazu (vyplněním zpřesnění a aktivací tlačítkem Dohledat).
Pokud byl zpřesňující dotaz již zadán, tak se zobrazí rovněž ikona pro zrušení zpřesnění.
Zároveň lze zaškrtnout volbu zda dotaz zpřesňovat stále dokola (iterace).

Pata článku - profily

Pata článku - profily

V zápatí článku se nacházejí tlačítka a ovládací prvky pro práci s profily a spuštění ISA on-line:

 • Výběr profilu: vyskakovací menu pro výběr aktuálního profilu (tedy toho profilu, se kterým se pracuje)
 • Počet článků v profilu: informace o počtu článků v aktuálním profilu
 • Tlačítko Založit profil: slouží k aktivaci dialogu pro založení nového profilu:
  • Pole pro vyplnění názvu nového profilu
  • Tlačítko Ano pro založení nového profilu
  • Tlačítko Ne pro potlačení vytvoření nového profilu
 • Tlačítko ISA on-line: tlačítko pro spuštění aplikace ISA on-line pro práci s profily

Export článků

Export článků

Tato funkce umožňuje hromadně stahovat k sobě do počítače vyhledané články. Níže jsou popsány parametry, které lze nastavit:

 

Výstupní formát článků:

 • HTML: formát pro Internet nebo intranet
 • XML: univerzální výměnný formát
 • TXT: prostý text
 • RTF: Rich Text Formát - vhodný napřiklad pro načtení do Wordu
 • PDF: grafický formát
 • ISA: formát pro Informační Servis Anopress; je třeba zadat jméno profilu pro ISA
 • CSV: formát s oddělovači vhodný pro načtení do tabulky Excelu nebo do databáze; oddělovač polí je čárka
 • RSS: rss výstup
 • SMS: výstup v krátkém textovém formátu
 • IMG: export do obrázku (png, jpeg, gif, tiff)
 • Kódování výstupu: Windows 1250, IBM Latin 2 MS DOS, Unicode UTF-8
 • Jméno profilu / titulek: jméno profilu pro ISA, html titulek
 • Každý článek zvlášť: není-li volba zaškrtnuta, jsou všechny články v jednom souboru, v opačném případě je každý článek ve zvláštním souboru
 • Původní formát: formát kompatibilní se starou verzí (xml, isa)
 • Beztabulkový výstup: výstup bez tabulek
 • Stránkovat za každým článkem: odstránkuje za každým článkem

Výstupní parametry:

 • Plné texty: výstupní soubor obsahuje plné texty článků
 • Anotace: výstupní soubor obsahuje pouze anotaci o délce dané parametrem Délka anotace
 • Obsah: bez obsahu, s obsahem, obsah se souhrnem
 • Písmo: volba typu písma pro výstup
 • Komprimace: Zip, Rar, bez komprimace
 • Shlukovat dle: výběr pole pro shlukování výstupu (grupování)
 • Zobrazovat klíčová slova v hlavičce: klíčová slova v hlavičkovém poli
 • Symbolická hlavičková návěští: hlavička obsahuje návěští ve tvaru čtyřmístných zkratek

Zvýraznění klíčových slov v textu:

 • Barva: klíčová slova jsou zvýrazněna zvolenou barvou
 • Tučně: klíčová slova jsou zvýrazněna tučným písmem
 • Kurzívou: klíčová slova jsou zvýrazněna kurzívou
 • Podtrhnout: klíčová slova jsou zvýrazněna podtržením
 • Zvýraznění v textu: klíčová slova jsou zvýrazněna textovým řetezcem před a za slovem - tyto řetězce je třeba zadat
 • Poznámka: jednotlivé způsoby zvýraznění lze kombinovat

Poslat e-mailem:

 • je-li zaškrtnuta tato volba, pak se výstup odešle na zadanou emailovou adresu
 • je možné zadat více adres s oddělovačem středník

INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ:

Popis průvodce

Popis průvodce K trvalému nastavení parametrů slouží průvodce Individuální nastavení. Prostřednictvím tohoto průvodce si můžete podstatně zjednodušit vaši práci s naším vyhledávacím systémem. Údaje, které zde přednastavíte, se budou využívat při vyhledávání.

Průvodce obsahuje 7 základních panelů a panel závěrečný. Pokud je vlevo dole zaškrtnuta volba automaticky ukládat, tak dojde k uložení údajů vždy při přesunu na další panel (buď tlačítky se šipkami ve spodní části panelů nebo kliknutím na název panelu v seznamu vlevo), v opačném případě je třeba veškeré změny uložit z závěrečném panelu tlačítkem Uložit vše.

V dalších odstavcích budou posány jednotlivé panely tohoto průvodce.

Základní nastavení

Základní nastavení

Tento panel slouží k nastavení základních parametrů pro práci s webem:
 • Jazyk webu: volba jazyka webu
 • Váš e-mail: emailová adresa se využívá například při posílání vyexportovaných článků, při zasílání dotazů a připomínek...
 • Zavřít tyto nabídky: tato volba určuje, které z hlavních nabídek vlevo nebudou rozvinuty
 • Po přihlášení zobrazit: výběr stránky, která se má zobrazit po přihlášení
 • Upozornit na: možnost upozornění na novinky, nové zdroje, volná místa ve společnosti a na soubory ke stažení (při přihlášení)
 • Aktualizovat seznamy zdrojů a témat: volba, jakým způsobem aktualizovat seznamy zdrojů a témat (při prvním přihlášení v rámci dne, při každém přihlášení, při každém vstupu na vyhledávací formulář, nikdy)

Nastavení dotazu

Nastavení dotazu

Tento panel slouží k nastavení parametrů vyhledávacího dotazu:
 • Otevřít tento dotaz: výběr dotazu, který se má zobrazit při přechod na stránku s formulářem (není-li vybrán žádný dotaz, zobrazí se prázdný formulář)
 • Rozvinout tyto bloky: výběr bloků formuláře dotazu, které se mají automaticky rozvinout při přechodu na stránku dotazu
 • Jazyk pro články: nastavení implicitního jazyka vyhledávaných článků
 • Automaticky vybrat: implicitní nastavení výběru hlavních skupin pro vyhledávání (je-li zaškrtnute volba VŠE, tak se další zaškrtnutí ignoruje)
 • Našeptávač: možnost zapnout našeptávač hlavního pole dotazu (automatické doplňování dotazu dle zapsaných úvodních znaků)
 • Přednastavení období: implicitní nastavení období (pro přednastavení volby od-do se nastavuje celkový počet dnů v intervalu a datum-do odvozené počtem dnů zpět od aktuálního dne)
 • Pro privátní monitoring: možnost automatického zaškrtnutí prvního privátního tématu v seznamu témat (pouze, má-li uživatel nějaká privátní témata)
 • Úroveň zobrazení zdrojů: nastavení implicitní úrovně zobrazení zdrojů v bloku Zdroje formuláře dotazu

Rozšířený formulář

Rozšířený formulář

Tento panel slouží k nastavení parametrů pro rozšířený formulář:
 • Implicitní záložka: volba implicitní záložky, do které se má rozšířený formulář automaticky přepnout při spuštění
 • Tlačítka s operátory: volba, zda implicitně zobrazovat tlačítka pro rychlý zápis operátorů do okna dotazu

Seznam výsledků

Seznam výsledků

Tento panel slouží k nastavení parametrů pro zobrazování vyhledaných článků:
 • Hledat v: určuje způsob vyhledávání (v plných textech = fulltext, v titulku článku, pouze v hlavičce článku = všechna hlavičková pole, pouze v textu článku bez hlavičky, ve vybraném hlavičkovém poli)
 • Řadit dle: určuje způsob řazení seznamu vyhledaných článků
 • Minimální skóre: minimální váha pro vyhledávání
 • Článků na stranu: počet článků na jedné straně seznamu výsledků
 • Typ výstupu: typ seznamu výsledků (základní, se souhrnem ze článku, seskupený do skupin dle společných klíčových slov, sumární graf dle oblasti, zdroje nebo data)
 • Klíčová slova: při zaškrtnutí volby nezvýrazňovat se nepodsvěcují klíčová slova v textu článku

Hlavičková pole

Hlavičková pole

Panel slouží k výběru těch polí, která se mají zobrazovat v hlavičce zobrazeného článku a také k nastavení pořadí těchto hlavičkových polí:
 • Výběr polí: zaškrtnutím se označí ta pole, která chcete zobrazovat v hlavičce článku
 • Pořadí polí: změnit pořadí zaškrtnutých polí lze přetažením za modrý čtvereček na požadované místo

Stahování článků

Stahování článků

Panel slouží k nastavení parametrů pro hromadné stahování (export) článků:

 

Výstupní formát článků:

 • HTML: formát pro Internet nebo intranet
 • XML: univerzální výměnný formát
 • TXT: prostý text
 • RTF: Rich Text Formát - vhodný napřiklad pro načtení do Wordu
 • PDF: grafický formát
 • ISA Anopress: formát pro Informační Servis Anopress; je třeba zadat jméno profilu pro ISA
 • CSV: formát s oddělovači vhodný pro načtení do tabulky Excelu nebo do databáze; oddělovač polí je čárka
 • RSS: rss výstup
 • SMS: výstup v krátkém textovém formátu
 • IMG: export do obrázku (png, jpeg, gif, tiff)
 • Kódování výstupu: Windows 1250, IBM Latin 2 MS DOS, Unicode UTF-8
 • Každý článek zvlášť: není-li volba zaškrtnuta, jsou všechny články v jednom souboru, v opačném případě je každý článek ve zvláštním souboru
 • Původní formát: formát kompatibilní se starou verzí (xml, isa)
 • Beztabulkový výstup: rtf bez tabulek
 • Stránkovat za každým článkem: odstránkuje za každým článkem

Výstupní parametry:

 • Plné texty: výstupní soubor obsahuje plné texty článků
 • Anotace: výstupní soubor obsahuje pouze anotaci o délce dané parametrem Délka anotace
 • Obsah: bez obsahu, s obsahem, obsah se souhrnem
 • Písmo: volba typu písma pro výstup
 • Komprimace: Zip, Rar, bez komprimace
 • Shlukovat dle: výběr pole pro shlukování výstupu (grupování)
 • Zobrazovat klíčová slova v hlavičce: klíčová slova v hlavičkovém poli
 • Symbolická hlavičková návěští: hlavička obsahuje návěští ve tvaru čtyřmístných zkratek

Zvýraznění klíčových slov v textu:

 • Barva: klíčová slova jsou zvýrazněna zvolenou barvou
 • Tučně: klíčová slova jsou zvýrazněna tučným písmem
 • Kurzívou: klíčová slova jsou zvýrazněna kurzívou
 • Podtrhnout: klíčová slova jsou zvýrazněna podtržením
 • Zvýraznění v textu: klíčová slova jsou zvýrazněna textovým řetezcem před a za slovem - tyto řetězce je třeba zadat
 • Poznámka: jednotlivé způsoby zvýraznění lze kombinovat

Poslat e-mailem:

 • je-li zaškrtnuta tato volba, pak se výstup odešle na zadanou emailovou adresu
 • je možné zadat více adres s oddělovačem středník

ISA on-line

ISA on-line

Tento panel slouží k nastavení parametrů pro práci s aplikací ISA on-line.
Podorobný popis nastavení aplikace ISA on-line nalzenete ZDE

JAK ZADAT DOTAZ:

Základní pravidla

Pokud pokládáte dotaz, aniž byste použili některé z předem připravených témat, musíte nejčastěji zadat jeho text do dotazového pole. Text dotazu může mít řadu podob. Nejjednodušší dotaz sestává z jediného slova nebo slovního spojení (tzv. fráze). Při zadávání složitějších a víceslovných dotazů je nutno použít logické operátory (AND, OR, NOT a další), případně jejich zástupné znaky

 

Pro názornou představu o základních dotazovacích možnostech uvádíme několik příkladů:

 

1. Vyhledá dokumenty, které obsahují různé gramatické tvary zadaného slova (krále, královi...):
král
2. Vyhledá dokumenty, které obsahují různé gramatické tvary slov "král" nebo "císař" nebo "prezident" (čárky lze nahradit operátorem OR):
král, císař, prezident
3. Vyhledá dokumenty, které obsahují různé gramatické tvary slov "král" nebo "císař" a zároveň s nimi nebo některými z nich i slovo "panovník":
(král, císař) AND panovník
4. Vyhledá dokumenty, které obsahují různé gramatické tvary slov "král" i "vláda" a zároveň neobsahují slovo "panovník" :
(král AND vláda) NOT panovník
5. Vyhledá dokumenty, které zároveň obsahují různé gramatické tvary slov "vláda" i "demise", a seřadí je podle textové vzdálenosti mezi těmito slovy:
vláda <NEAR> demise
6. Vyhledá dokumenty, které obsahují různé gramatické tvary frází "předseda parlamentu" nebo "předseda vlády":
"předseda parlamentu" OR "předseda vlády"

Hvězdičková konvence

 

1. Hvězdičková konvence: Vyhledá dokumenty, které obsahují slova začínající na "vlád" (vláda, vládní...):
vlád*
2. Hvězdičková konvence: Vyhledá dokumenty, které obsahují slova končící na "stvo" (družstvo, mužstvo,...):
*stvo

Otazníková konvence

 

1. Otazníková konvence: Vyhledá dokumenty, které obsahují slova končící na "běr" a sestávající z pěti znaků (výběr, záběr...):
??běr

 

2. Otazníková konvence: Vyhledá dokumenty, které obsahují slova začínající na "vý" a sestávající z pěti znaků (výběr, výmaz...):
vý???